Register CSE

First Step:

- Download the CSE Wallet app to your phone

Bước 1:

- Tải ứng dụng CSE Wallet về điện thoại


Next Step:

- Open the app

- Click "Get started"

Bước 2:

- Truy cập vào app

- Bấm "Get started"


Next Step:

- Click “Sign up”

Bước 3:

- Bấm "Sign up"


Next Step:

- Input your information for the email / password/ username

- Click “Create an account”

Bước 4:

- Điền thông tin email / mật khẩu / tên đăng nhập

- Bấm "Sign up"


Next Step:

- Login to your email that you have registered to get the code for verification

Bước 5:

- Đăng nhập vào email bạn đã đăng kí để lấy mã code xác thực

Next Step:

- Copy and paste the code into the required box

- Click “Submit”

Bước 6:

- Copy mã code và Dán vào ô mã Code

- Bấm “Submit”


Final Step:

- Sign in through the email and password you just registered then you will have your account.

Bước cuối:

- Đăng nhập bằng email và mật khẩu vừa tạo là sẽ có tài khoản