LOGIN WITH FACEBOOK

First Step:

- Click either Telegram or Facebook to Log in

Bước 1:

- Chọn giữa Telegram hoặc Facebook để đăng nhập


Next Step:

- If you choose Facebook

- Click the button “Login with Facebook.”

- Input your phone number/ email you use to access Facebook

- Input your Facebook account password

Bước 2:

- Nếu bạn chọn Facebook

- Bấm vào “Log in with Facebook.”

- Nhập số điện thoại /email bạn dùng để đăng nhập Facebook

- Nhập mật khẩu Facebook của bạn


Final Step:

- Confirm your Facebook account by clicking the button “Continue as…” to start the game.

Bước cuối:

- Xác nhận bằng cách bấm “Continue as …”(Tiếp tục dưới tên …) để bắt đầu chơi