LOGIN WITH TELEGRAM

First Step:

-Click either Telegram or Facebook to Log in

Bước 1:

-Chọn giữa Telegram hoặc Facebook để đăng nhập


Next Step:

- If you choose Telegram

- Click the button “Login with Telegram.”

- Input region (ex: Vietnam)

- Input your phone number

Bước 2:

- Nếu bạn chọn Telegram

- Bấm vào “Log in with Telegram.”

- Nhập vùng (vd: Việt Nam)

- Nhập số điện thoại


Final Step:

- Telegram will send you a message to confirm your phone number through the number that you provided

- Open the message and click the link provided to confirm your phone number and start playing the game to earn some money! (If you are not receiving any notification, please kindly check if your phone is automatically blocked message from Telegram auto bot)

Bước cuối:

- Telegram sẽ gửi một tin nhắn xác nhận số điện thoại vào số mà bạn đã cung cấp

- Mở tin nhắn và bấm vào link được gửi đến số điện thoại để bắt đầu chơi game kiếm tiền (nếu không nhận được tin nhắn, bạn vui lòng check xem điện thoại có tự động chặn tin nhắn từ bot tự động của Telegram không nhé!)