DEPOSIT

First Step:

- To deposit, click the three lines button on the left-hand side of the Menu bar / Click Wallet

Bước 1:

- Để nạp CSE, bấm vào ô ba gạch ở góc trái phần menu / Bấm vào Wallet


Next Step:
First way:

- Under the Deposit section, there is a QR code that you can use to deposit CSE for the game.

Second way:

- Under the QR code section, there is a manual box to input your wallet information.

Bước cuối:
Cách 1:

- Dưới phần Deposit, có mã QR có thể dùng để nạp CSE vào ví

Cách 2:

- Dưới mã QR có phần ô Wallet trống để bạn có thể điền một cách thủ công mã ví của bạn.