CSE Miner Game

Through Telegram

- Step 1: Click onto the link of the game CSE Miner

- Step 2: A message will be sent to your Telegram account; open the message; you will see the button “Play now.”

Qua Telegram

- Bước 1: Bấm vào link game CSE Miner

- Bước 2: Một tin nhắn sẽ được gửi đến Telegram của bạn, mở tin nhắn và bạn sẽ thấy nút "Play now"


Through Telegram

- Step 4: There will be an icon asking you to turn your screen to horizontal.

- Step 5: Click “Play now.”

Qua Telegram

- Bước 4: Sẽ có một kí hiệu yêu cầu bạn xoay màn hình sang màn hình ngang.

- Bước 5: Bấm nút "Play"


Through Telegram

- Step 6: Click anywhere on the screen to start the game and start earning some money!

Qua Telegram

- Bước 6: Nhấn vào màn hình để bắt đầu chơi game và bạn có thể bắt đầu kiếm tiền!


Through Facebook

- STEP 1: CLICK THE LINK AND INBOX THE AUTOMATIC BOT ANY MESSAGE TO GET A LINK TO START YOUR GAME

https://www.facebook.com/CSE-MINER-GAME-106695954525618/
Qua Facebook

- Bước 1: Bấm vào link Facebook và nhắn bất kì cho chat bot tự động để được nhận link chơi game

https://www.facebook.com/CSE-MINER-GAME-106695954525618/

Through Facebook

- STEP 2: CLICK THE LINK AND LOGIN INTO YOUR FACEBOOK ACCOUNT

Qua Facebook

- Bước 2: Bấm vào link game và đăng nhập vào Facebook của bạn


Through Facebook

- STEP 3: IF YOU ARE ON YOUR PHONE THEN OPEN SAFARI (FOR IPHONES) AND OPEN WEB/INTERNET (FOR ANDROIDS, IF YOU ARE ON YOUR COMPUTER, THEN THE BOT WILL OPEN A WINDOW FOR YOUR GAME AUTOMATICALLY

Qua Facebook

- Bước 3: Nếu bạn ở trên điện thoại thì bật chế độ mở trên Safari (đối với iPhone) và mở trên web/internet (đối với Android), còn trên máy tính thì bot sẽ mở tự động ô cửa sổ chơi game


Through Facebook

- STEP 4: THERE WILL BE A POP-UP BOX (TERMS AND AGREEMENT) WITH THE REFERENCE LINK FOR YOU TO SHARE YOUR LINK WITH YOUR FRIENDS AND EARN COMMISSIONS. THE DESCRIPTIONS AND DETAILS WILL BE BELOW.

Qua Facebook

- Bước 4: Sẽ có một bảng hướng dẫn (Terms and Agreement) đi kèm link đăng kí (Reference Link) để bạn có thể chia sẻ link với bạn bè và kiếm thêm thu nhập. Phần mô tả và giải thích về đường link sẽ xuất hiện ở mục sau


Through Facebook

- STEP 5: THERE WILL BE A POP-UP ALERT ASKING YOU TO TURN YOUR PHONE HORIZONTAL

Qua Facebook

- Màn hình sẽ hiện một ô yêu cầu xoay màn hình để bạn có thể bắt đầu chơi


Through Facebook

- STEP 6 (OPTION 1): AFTER CLOSING THE DESCRIPTION POP-UP BOX, THERE WILL BE ANOTHER POP-UP BOX FOR YOU TO DEPOSIT YOUR CSE BEFORE PLAYING. FOR MORE DETAILS ABOUT DEPOSIT/ WITHDRAW CSE. THERE WILL BE MORE INFORMATION DOWN BELOW.

- STEP 7: DEPOSIT YOUR CSE AND START PLAYING. IT WILL TAKE AT LEAST 10 SECONDS FOR YOUR CSE TO BE IN YOUR ACCOUNT, AND YOU CAN START PLAYING TO EARN MONEY!

- STEP 6 (OPTION 2): YOU CAN CLOSE THE POP-UP BOXES TO PLAY TRIAL THE GAME, AND YOU WILL RECEIVE SOME SAMPLES OF CSE FROM THE CREATORS AFTER EARNING THE PRIZES.

Qua Facebook

- Bước 6 cách 1: Bạn bấm “Close” để đóng ô và sẽ có một ô khác hiện lên hướng dẫn về việc Nạp CSE để bắt đầu chơi game. Phần giải thích nạp/ rút CSE sẽ xuất hiện bên dưới

- Bước 7: Bạn nạp CSE để bắt đầu chơi và đợi khoản ít nhất 10s để CSE được nhập vào hệ thống để bạn có thể bắt đầu chơi game kiếm tiền.

- Bước 6 cách 2: Bạn có thể bấm đóng “Close” để chơi thử Game và nhận được một số CSE thử miễn phí của nhà tổ chức sau khi bạn dành được một số giải thưởng.


Through Facebook

- Step 6: Click anywhere on the screen to start the game and start earning some money!

Qua Facebook

- Bước 6: Nhấn vào màn hình để bắt đầu chơi game và bạn có thể bắt đầu kiếm tiền!


Deposit CSE

- Click “Deposit Now”

- First way: Under the Deposit section, there is a QR code that you can use to deposit CSE for the game.

- Second way: Under the QR code section, there is a manual box to input your wallet information.

Nạp CSE

- Bấm vào Deposit

- Cách 1: Dưới phần Deposit, có mã QR có thể dùng để nạp CSE vào ví

- Cách 2: Dưới mã QR có phần ô Wallet trống để bạn có thể điền một cách thủ công mã ví của bạn


COMMISSIONS

1. AFFILIATE LINK:

- THE SENDER OF THE LINK WILL RECEIVE 12% OF WHATEVER PRIZE THE USERS WILL EARN

2. NETWORK CAPITAL PRIZE WHICH IS THE TOTAL TRANSACTION FEE IN THAT DAY (IN CSE) WILL BE GIVEN TO THE ONES WHO PLAY MORE THAN 10 MINUTES PER DAY ACCORDING TO THE STATISTIC OF TRANSACTIONS ON HTTPS://CSESCAN.IO/

- TOP 10 PEER PRIZE (IN CSE) WILL BE GIVEN TO WHOEVER GET THE HIGHEST SCORES IN THAT DAY

- TOP 10 POOL PRIZE (IN CSE) WILL BE GIVEN TO WHOEVER GET THE HIGHEST POOLS IN THAT DAY

- TOP 10 ACTIVE PRIZE (IN CSE) WILL BE GIVEN TO WHOEVER SHARED THE LINK TO MOST PEOPLE IN THAT DAY, THE SCORE WILL BE CALCULATED TO THE MOST ACTIVE PERSON THAT DAY (PLAY GAME, DEPOSIT CSE)

3 TOP 10 PEER, TOP 10 POOL, TOP 10 ACTIVE WILL FOLLOW THIS CALCULATION:
  • Top 1: 20 CSE
  • Top 2: 9 CSE
  • Top 3: 8 CSE
  • Top 4: 7 CSE
  • Top 5: 6 CSE
  • Top 6: 5 CSE
  • Top 7: 4 CSE
  • Top 8: 3 CSE
  • Top 9: 2 CSE
  • Top 10: 1 CSE

CHẾ ĐỘ TRẢ THƯỞNG

1. AFFILIATE LINK:

- Dành cho việc chia sẻ đường Link chơi game, người chia sẻ được nhận 12% từ bất kì giải thưởng nào người sử dụng đường link Liên kết nhận được

2. - Vốn đường mạng bạn được trả (Network capital): Người chơi trên 10 phút mỗi ngày sẽ được hệ thống tặng phí giao dịch sàn CSE dựa trên số lượng giao dịch trong ngày trên https://csescan.io/

- Top 10 peer: top 10 người chơi điểm cao nhất trong ngày sẽ được thưởng CSE

- Top 10 pool: top 10 pool có điểm cao nhất trong ngày sẽ được thưởng CSE

- Top 10 người chia sẻ thành công nhất: top 10 người giới thiệu giỏi nhất trong ngày sẽ được thưởng CSE, số điểm xếp hạng sẽ được tính dựa vào Người được giới thiệu năng động trong ngày (chơi game, nạp CSE)

3 Top 10 Peer, top 10 Pool, top 10 Affilier được thưởng theo công thức:
  • Top 1: 20 CSE
  • Top 2: 9 CSE
  • Top 3: 8 CSE
  • Top 4: 7 CSE
  • Top 5: 6 CSE
  • Top 6: 5 CSE
  • Top 7: 4 CSE
  • Top 8: 3 CSE
  • Top 9: 2 CSE
  • Top 10: 1 CSE