Buy and Sell CSE

Buy CSE with USDT - First Step:

- Login to the website pos.cs9.io

Mua CSE bằng USDT - Bước 1:

- Đăng nhập vào trang web pos.cs9.io


Buy CSE with USDT - Next Step:

- Click three line icon / “Sign in” and input your account

Mua CSE bằng USDT - Bước 2:

- Bấm nút ba gạch / “Sign in” và đăng nhập


Buy CSE with USDT - Next Step:

- Determine the price you want to buy by looking at the selling market / history

- Click “Buy”

Mua CSE bằng USDT - Bước 3:

- Quyết định mức giá muốn mua bằng cách nhìn vào thị trường/ lịch sử bán

- Nhấp vào nút "Buy"


Buy CSE with USDT - Final Step:

- Input the buying price you desire / the amount of CSE you want to buy

- Click “Buy CSE”

- Wait for the order to match and you can get it

Mua CSE bằng USDT - Bước cuối:

- Nhập vào giá muốn mua / số lượng CSE muốn mua

- Nhấp vào nút "Buy CSE"

- Đợi máy khớp lệnh và mua


Sell CSE with USDT - First Step:

- Login to the website pos.cs9.io

Bán CSE bằng USDT - Bước 1:

- Đăng nhập vào trang web pos.cs9.io


Sell CSE with USDT - Next Step:

- Click three line icon / “Sign in” and input your account

Mua CSE bằng USDT - Bước 2:

- Bấm nút ba gạch / “Sign in” và đăng nhập


Sell CSE with USDT - Next Step:

- Determine the price you want to sell by looking at the buying market / history 

- Click “Sell”

Bán CSE bằng USDT - Bước 3:

- Quyết định mức giá muốn bán bằng cách nhìn vào thị trường/ lịch sử mua

- Nhấp vào nút "Sell"


Sell CSE with USDT - Final Step:

- Input the selling price you desire / the amount of CSE you want to sell

- Click “Sell CSE”

- Wait for the order to match and you can sell it

Bán CSE bằng USDT - Bước cuối:

- Nhập vào giá muốn bán / số lượng CSE muốn bán

- Nhấp vào nút ”Sell CSE"

- Đợi máy khớp lệnh và bán