CREATE BLOCK

First Step:

- Click the three lines button on the left-hand side of the Menu bar.

- Click Create Block to start a block.

Bước 1:

- Bấm vào ô ba gạch bên trái thanh Menu.

- Bấm vào Creat Block để lập Block.


Next Step:

- Select the ratio that you want to play (Select ticket price: Price you wish to sell your block in CSE; Number of Tickets: Number of tickets you wish to sell; Block time: How long you want to keep your block in minutes)

- Click Start to begin Block

Bước 2:

- Lựa chọn tỉ số bạn muốn chơi (Select ticket price: Giá vé bạn muốn bán tính trên CSE; Number of Tickets: Số vé bạn muốn bán ra; Block time: Thời gian Block tính trên phút)

- Bấm vào nút Start để bắt đầu Block


Final Step:

- Use the Block Link to invite friends!

Additional Information on the Menu Bar:

- Total Fund: Funds use to play in CSE

- Reward for Top 1: Amount receive if you reached Top 1 in CSE

- Reward for Block Owner: Amount receive if you own the block in CSE

- Network Fee: Fee for using the Network in CSE

- Pro capital: Promotion Capital is additional funds we give to you in CSE

Bước cuối:

Dùng Block Link để mời bạn bè chơi!

Thông tin hiện trên thanh Menu:

- Total Fund: Giá vốn bạn đang có tính trên CSE

- Reward for Top 1: Thưởng khi được Top 1 tính trên CSE

- Reward for Block Owner: Thưởng khi là chủ Block tính trên CSE

- Network Fee: phí sử dụng mạng lưới tính trên CSE

- Pro capital: Vốn súc tiến bạn được nhận từ chúng tôi